சனி, ஜனவரி 24, 2009

கவிதை....

கவிதை.....
என்னுடனே நான் பேச ஆரம்பித்து
எல்லோருடனும் பேசி முடித்தேன்...