சனி, ஜனவரி 24, 2009

ஒருவரை ஒருவர்...

நேசம் என்பது ஒருவரை ஒருவர்
பார்த்துக் கொண்டிருப்பது அல்ல.
இருவரும் ஒரே திசையில் பார்ப்பது...
(வலைத் தளத்தில் படித்தது..)